តម្លើងពុម្ពអក្សរខ្មែរលើLG Otimus Vu F100L/S

អ្នកអាន: Chey Dara | Tuesday, April 30, 2013 |


I. តំរូវការ
-Firmware LG F100L 4.1.2  
-Firmware LG F100S  4.1.2
-LG USB driver  (តម្លើងដាក់កំព្យូរទ័រ )
-kdz_fw_upd_en offline.zip

-Khmer Font JB.zip  ( ចំលងចូលម៉េមម៉ូរីកាត )

II.តំឡើងកំរិតLG F100Lទៅសណ្តែកបាយអេនដ្រយ 4.1.2
1. ប្រសិនបើPCរបស់អ្នកបានតម្លើងLG PC suit

ហើយត្រូវចុចលើDevice Manager រួច​ Disable LGE Virtual Modem.

lg-kdz-update


2.  សេរ៉េUSB debugging, Unknown sources

3. boot to download mod ដោយបិទទូរស័ព្ទរួចបើកវិញចុចvolum upរួចភ្ជាប់ខ្សែរUSBជាមួយកំព្យូរទ័រ
​​​
កុំបើកUsb Strage រងចាំPCតម្លើងdriverរួចសិន

4. បើកUpTestEX_mod2_marwin.exee-->B2C client up-->ចំនុចTypeជ្រើស3GQCTនិង Phone Mode យក​Emergrncy-->ចុចbrowse-->ជ្រើសយកF100L40b_00 .kdz-->ចុចNomal web upgrade test-->upgrade start-->ចុចចclear phone...-->ជ្រើសភាសា-->ok

ហ្វាស់ចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅលើទូរស័ព្ទនឹងលេចចេញអក្សរEmergency Mode រង់ចាំរយះពេល5-

10នាទីទូរស័ព្ទនឹងរីស្តាតដោយស្វ័យប្រវត្ត ប្រសិនអត់ទេយើងរីស្តាតដោយខ្លួនឯង

នូវពេលដែលរត់ដល់អក្សរComplete yr phone will reboot។

5. ត្រូវRoot&តម្លើងRecoveryMod  ​ចុចទីនេះ

6. ក្នុងRecovery Mod-->Install zip from sd card-->Khmer full Jeally bean.zip-->Confirm-->Yes

7. Reboot Yr phone

* សំរាប់ក្តារចុចខ្មែរអាចទាញយកពីplay store ដែលមានស្រាប់ក្នុងទូរស័ព្ទរឺចុចទីនេះ

*សំរាប់LG F100S គឺវិធីធ្វើដូច​ F100L ដែរ។